Privacyverklaring

De Bijnier app wordt geleverd door Zorgkluis BV. De door Zorgkluis geleverde services kunnen van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij je hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen de app niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacyverklaring.

Zorgkluis gelooft in de bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens.

Bij vragen, klachten of suggesties in het kader van deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@ZorgKluis.nl.

De Bijnier app geeft je terugkoppeling over en inzicht in je medicijngebruik op basis van beschikbare gebruiksgegevens, verkregen uit mijnRadboud en/of het Landelijk Schakelpunt en/ of door handmatige invoer.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die zijn verzameld door de service die wordt beheerd door of onder toezicht staat van Zorgkluis, echter alle gegevens staan uitsluitend op jouw telefoon. Deze gegevens worden opgehaald via mijnRadboud door middel van beveiligde communicatie. Er worden geen gegevens opgeslagen of doorgegeven aan Zorgkluis.

Wanneer je voor ondersteuning contact met ons opneemt

We verzamelen je naam en e-mailadres, tezamen met aanvullende informatie die je in je verzoek verstrekt zodat we ondersteuning kunnen bieden en de service kunnen verbeteren. We kunnen de privacy van die communicatie aan ons niet waarborgen als je ervoor kiest om ons te benaderen via openbare communicatiekanalen zoals Facebook en Twitter.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

De gegevens die je toevoegt worden gebruikt om je persoonlijke medicijninname bij te houden en om je persoonlijke doelen vast te stellen voor een actiever en verbeterd medicijngebruik.

Keuzes en rechten

Stuur een e-mail naar info@ZorgKluis.nl om je te beroepen op onderstaande keuzes en rechten.

Vragen of klachten

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen in geval van vragen, klachten, zorgen of suggesties. Wij stellen je feedback op prijs.

Persoonlijke gegevens

We erkennen de verantwoordelijkheid voor persoonlijke gegevens die je aan Zorgkluis toevertrouwt in het kader van verlies, misbruik of onbevoegde toegang en nemen deze verantwoordelijkheid serieus. ZorgKluis hanteert diverse veiligheidstechnieken en organisatorische procedures om persoonlijke gegevens te beschermen. Echter de gegevens die worden opgehaald uit het Landelijk Schakelpunt zijn alleen op jouw telefoon of tablet beschikbaar, derhalve is ZorgKluis niet verantwoordelijk voor de gevolgen door verlies of diefstal van jouw telefoon of tablet.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel de service doorgaans niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 18 jaar, is het binnen ZorgKluis beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

Indien een ouder of voogd heeft opgemerkt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft gestuurd over een persoon jonger dan 18 jaar, gelieve contact met ons op te nemen via info@ZorgKluis.nl. Als we opmerken dat een kind jonger dan 18 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke informatie, zullen wij deze informatie verwijderen uit onze bestanden.

Neem contact met ons op

Zorgkluis gelooft sterk in de bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens. Bij vragen, klachten of suggesties in het kader van deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@ZorgKluis.nl

De Bijnier app wordt je aangeboden door Zorgkluis (gevestigd Lavendelheide 11b, Drachten)

Als je deze app downloadt en gebruikt, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 

Wat je met deze app kunt doen

Met deze app kun je je eigen medicijngebruik bijhouden en herinneringen voor inname instellen.

Wij vinden het fantastisch dat je deze app gaat gebruiken. Er is een aantal regels en beperkingen waarmee je rekening moet houden. We raden je daarom aan om verder te lezen.

Voorzorgsmaatregelen

Je begrijpt en bent het er mee eens dat de Bijnier app geen medische zorgverleningsinstelling is en dat deze app niet is bedoeld voor het diagnosticeren, onderzoeken, behandelen of managen van medische condities van welke aard dan ook. De app is enkel een informatiehulpmiddel en is geen vervanging voor een professionele beoordeling door een medische zorgverlener.

We raden je aan om altijd een arts te raadplegen bij vragen over je medische gesteldheid.

Wat niet is toegestaan

Wanneer je deze app gebruikt zal je niet:

 1. De app of een deel daarvan voor commerciële of onwettige doeleinden gebruiken noch reproduceren, dupliceren of kopiëren,
 2. Gebruik maken van ongeautoriseerde toegang en afzien van manipulatie, beschadiging of onderbreking van:
  • Enig onderdeel van de app;
  • Apparatuur of het netwerk waarop de app is opgeslagen,
  • Alle software die wordt gebruikt om de app te kunnen laten functioneren; of
  • Apparatuur of het netwerk of de software die/dat eigendom is van een derde partij of die/dat door een derde partij wordt gebruikt.
 3. Enig materiaal van de app gebruiken of kopiëren, waaronder begrepen het kopiëren naar andere websites of naar andere mobiele applicaties; of
 4. Onderdelen van de app inbouwen in je eigen website of mobiele applicatie, of in die van een andere partij.
 5. Een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie vrijgeven aan een derde partij, voor zover die informatie aan je is verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van ZorgKluis. Als je hieraan niet voldoet, behoudt ZorgKluis zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip elke gebruikersidentificatiecode, elk wachtwoord of andere informatie ongeldig te maken.

Licentie

ZorgKluis verleent een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op het verstrekken van een sub-licentie) om de app uitsluitend te installeren en gebruiken op mobiele apparaten (bijvoorbeeld een iPhone of een Android- smartphone) met als enige doel de functionaliteit te ondersteunen of uit te breiden. Je recht op het gebruik van deze app omvat niet het recht of de licentie om afgeleid werk van de software te gebruiken, distribueren of maken, op een wijze waardoor de software zou vallen onder de voorwaarden van een licentie die direct of indirect verplichtingen voor ZorgKluis, creëren of veronderstellen met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk; of aan derde partijen rechten of ontheffingen verlenen of veronderstellen onder intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk.

Intellectuele eigendomsrechten in de app

ZorgKluis is de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en design rechten van alle materialen en inhoud die op en vanaf de app worden weergegeven. Het reproduceren, wijzigen, afgeleid werk maken van, weergeven, inbouwen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, overbrengen, uitzenden of in circulatie brengen van dergelijke materialen aan een derde partij (waaronder het weergeven op of distribueren van de materialen via een website van een derde partij) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgKluis, behalve als het gaat om het gebruik maken van die materialen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Als je een opmerking of suggestie of enig ander materiaal (uitgezonderd alle onwettige inhoud) indient bij ZorgKluis met betrekking tot de app (‘feedback’), draag je op dat moment alle eigenaarsrechten op dergelijke feedback toe aan ZorgKluis, en ga je ermee akkoord dat ZorgKluis het recht heeft om dergelijke feedback te gebruiken en te implementeren, op elke door ZorgKluis gewenste wijze en zonder beperking en zonder verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving aan jou of compensatie voor jou; of je geeft ZorgKluis de licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken voor zover overdracht van eigenaarsrechten op basis van deze voorwaarden ongeldig mocht worden geacht.

Geen garantie

Deze app wordt in de huidige staat geleverd. Elk gebruik van de app is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst ZorgKluis alle garanties af van welke aard dan ook; uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties, geïmpliceerde garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, geïmpliceerde garanties van geen schending van rechten van derden. ZorgKluis biedt geen garantie dat de functies van de app tegemoetkomen aan eventuele vereisten of behoeften die je hebt, dat de app zonder fouten of storingen functioneert of dat eventuele defecten of fouten in de app zullen worden gecorrigeerd, of dat de app compatibel is met een bepaald platform.

Dwingendrechtelijke garantie

Deze gebruiksvoorwaarden verhinderen geen mogelijke dwingendrechtelijk recht op garantie die je als consument hebt onder de wet van het land waar je woonachtig bent.

Automatische software-updates

ZorgKluis mag de app updaten of wijzigen om deze beter te laten functioneren, en mag dit doen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Indien noodzakelijk hebben we het recht om toegang tot de app op te schorten of de app voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Updates of wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als je niet met dergelijke updates akkoord gaat, is het enige alternatief de app niet meer te gebruiken.

Diensten van derde partijen

Onder het gebruik van de app valt niet de levering van een mobiel apparaat of andere apparaten die nodig zijn om de app te kunnen gebruiken. Om de app te kunnen gebruiken, heb je een internetverbinding en de juiste telecommunicatieverbindingen nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die je eventueel maakt of die door derde partijen aan je worden doorberekend in verband met het gebruik van deze app. Het is mogelijk dat als je de app gebruikt je ook een dienst gebruikt, software downloadt of producten of diensten koopt die door een derde partij worden geleverd. Voor deze producten en diensten van derde partijen kunnen eigen regels en beperkingen gelden die los staan van deze gebruiksvoorwaarden, en je moet je ook aan die regels en beperkingen van die derde partijen houden.

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit ZorgKluis aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die wordt geleden als resultaat van het gebruik van de app. In geen enkel geval aanvaardt ZorgKluis, of eigenaars, licentiegevers, auteurs of andere derden die hebben bijgedragen aan de app aansprakelijkheid voor eventueel geleden directe of indirecte schade en/of gevolgschade (zoals onder andere: de aankoop van vervangende producten of diensten; verlies van gegevens of gebruiksmogelijkheden; onderbreking van bedrijfsactiviteiten) of gederfde winst hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechtsgrond van deze schade, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade voortvloeiend uit het gebruik van deze app is gewaarschuwd.

De totale aansprakelijkheid van ZorgKluis met betrekking tot zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot deze app zal nooit meer bedragen dan 100 (honderd) euro. In sommige jurisdicties is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade niet toegestaan, in welk geval de voornoemde beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als de beperking van aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal ZorgKluis gerechtigd blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder deze voorwaarden en het toepasselijk recht.

Je vrijwaart Zorgkluis en aan Zorgkluis gelieerde ondernemingen volledig en stelt Zorgkluis en aan Zorgkluis gelieerde ondernemingen volledig schadeloos tegen alle eventuele schade(s), kosten en/of aansprakelijkheid welke verband houden met of voortvloeien uit, het gebruik van deze app om medische diagnose te stellen of ermee een medische behandeling uit te voeren. Je stemt ermee in dat je op vrijwillige basis en voor eigen rekening en risico deelneemt aan alle activiteiten waarvan je in deze app kennis hebt genomen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan het recht van het land waar je woonachtig bent.

Vernietigbaarheid

Indien een of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden onder toepasselijk recht als ongeldig, vernietigbaar of onuitvoerbaar worden aangemerkt, dan zal de betreffende voorwaarde(n) onder het desbetreffende recht als niet van toepassing worden aangemerkt, terwijl de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht, rechtsgeldig en afdwingbaar zullen blijven.

Eén enkel aanspreekpunt

Je wordt verzocht contact op te nemen met ZorgKluis via www.ZorgKluis.nl voor vragen, ondersteuning, claims gebaseerd op productaansprakelijkheid en eventuele intellectuele eigendom rechten van derde partijen in deze app, vragen over deze gebruiksvoorwaarden en de gegevens. Geen derde partij is verantwoordelijk voor de app of de inhoud ervan.

Veel plezier met deze app!